Trao Tặng Một Món Quà về Cuộc Sống Mới

Hôm nay, bạn được mời tham gia trong LIRS Hệ Thống Cựu Thành Viên Tị Nạn, nơi mà số tiền đầu tư $30 của bạn sẽ được sử dụng để:

  • Giúp đỡ những người tị nạn mới đến bắt đầu lại cuộc sống ở Mỹ quốc.
  • Kết nối với những người tị nạn khác.
  • Làm người bênh vực cho người tị nạn,
  • Chia sẻ những câu chuyện của bạn với những người khác.

Trao tặng cho những người tị nạn một sự khởi đầu mới bằng cách tham gia vào RAN (Refugee Alumni Network!- Hệ thống cựu thành viên tị nạn). Hãy đến thăm trang mạng lirs.org/alumni ngay hôm nay.